پرایـمر امید پوشش دهنده ای مناسبی برای محافظت از لوله های گاز، آب و مخازن زیر زمینی در برابـر آثارمخرب آب، خـاک و مصـالح سـاختمانی می باشد.

کد محصول: PR

 • فام
  مشکی
  تعداد اجزاء
  یک جزئی
  ویسکوزیته
  110-115 Ku
  دانسیته
  1.4-1.6 kg/L
 • قلم مو
  از قلم مو استفاده شود
  تینر
  تینر روغنی
  ضخامت فیلم تر
  75-90 µ
  ضخامت فیلم خشک
  40-45 µ
 • دمای مناسب سطح جهت اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد است که این دما حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم می باشد. دمای رنگ قبل از اعمال باید حداکثر 4 درجه سانتیگراد با دمای سطح اختلاف داشته و حداکثر رطوبت نسبی نیز 90% باشد.
  در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 12 ساعت اعمال می شود.